Murat DEMİR

Murat DEMİR

Gelir Vergisi Stopaj Teşviğine kaldığı yerden devam..

 Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 73 üncü Maddesinin Anayasa Mahkemesi Kararı ile İptal Edilmesi Üzerine Yapılacak İşlemler
           
                   14.02.2012 tarihli 28204 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 22.11.2012 tarihli ve E.2010/7, K.2011/172 sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı ile; “Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 73 üncü maddesinin 06.06.2008 tarihinden önce 29.01.2004 günlü, 5084 sayılı Kanun’un 3 üncü maddesi kapsamında yatırıma başlayarak gelir vergisi stopajı teşvikinden faydalanması gereken mükellefler yönünden, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na 01.01.2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 06.06.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5766 sayılı Kanunun 8. maddesiyle eklenen Geçici 73. maddesi, hukuk devletinin gereklerinden kanunların geriye yürümezliği ve kazanılmış haklara saygı ilkelerini zedelediği sonucuna ulaşılmakla, söz konusu düzenlemenin Anayasa’nın 2. maddesine aykırı olduğu kanaatine varılarak iptaline karar verilmiştir.”
 
             Anayasa mahkemesinin kararından sonra ortaya çıkan tereddütleri gidermek amacı ile 26.03.2012 tarihinde 81 no’lu Gelir Vergisi Sirküleri yayımlanmıştır.
                       
                         1) Buna göre 06.06.2008 tarihinden önce 5084 sayılı Kanun’un 3 üncü maddesi kapsamında yatırıma başlayarak gelir vergisi stopajı teşvikinden faydalanan mükellefler;
 
            * Gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında hesaplayacakları teşvik tutarının terkini ile ücretliler için hesaplayacakları asgari geçim indirimi tutarını beyanname üzerinden hesaplayacakları toplam gelir vergisi stopaj tutarından birlikte mahsup edecek, mahsup veya terkin konusu yapılamayan tutarın kalması halinde “İade Edilecek” (muhtasar beyannamenin 2 No.lu Tablosunun (5) numaralı) satırında göstererek iade talep edeceklerdir.
 
            * Şubat-2012 dönemine ait muhtasar beyanamelerini yukarıda yer alan açıklamalar uyarınca düzenleyecek ancak, herhangi bir şekilde Şubat-2012 döneminde 14/02/2012-29/02/2012 dönemine ilişkin anılan şekilde mahsup ve terkin işlemini yapmamaları halinde, eksik yararlanmış oldukları terkin tutarlarını Mart-2012 dönemine ilişkin verilecek muhtasar beyannamelerine dahil edebileceklerdir.
 
             * 14/02/2012 tarihinden itibaren 4 Seri No.lu Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliği ekinde yer alan “Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim” ile “Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Kapsamında İstihdam Edilen Ücretlilere İlişkin Bilgiler” tablolarını düzenleyecek, ayrıca 265 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinden öngörülen “Asgari Geçim İndirimine Ait Bordro” da teşvik kapsamındaki işçiler için hesaplanan asgari geçim indirimi tutarlarını muhtasar beyannamenin “Asgari Geçim İndiriminden Doğan Mahsup Edilecek Gelir Vergisi” satırına aktaracaklardır.
 
                        2) Diğer mükellefler (GVK’nun geçici 73 üncü maddesi hükmü, 06.06.2008 tarihinden sonra 5084 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında yatırıma başlayarak gelir vergisi stopajı teşvikinden faydalanan) 267 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin ilgili bölümünde açıklanan esaslar dahilinde teşvikten yararlanmaya devam edeceklerdir.
 
                   Burada 06.06.2008 tarih ayrımına çok dikkat etmek gerekiyor. Öncesi ve sonrasında farklılıklar mevcut.  Sonrasında 267 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin ifadesi ile ;

                     “Asgari geçim indirimi tutarı, yapılan düzenleme uyarınca ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisinden öncelikle mahsup edilecektir. Asgari geçim indirimi mahsubu yapıldıktan sonra kalan gelir vergisi tutarı işveren tarafından terkin edilecek tutar olacaktır.


Örnek 1:                                                                                
Nevşehir ili Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) 11 kişi istihdam eden Kurumlar Vergisi mükellefi (A) Ltd. Şti.’nin Ocak 2008 döneminde çalışanlarından tevkif ettiği gelir vergisi tutarı 953 YTL’dir. 11 işçi için Asgari Geçim İndirimi Bordrosunda hesaplanan asgari geçim indirimi ise 663,93 YTL’dir.
         
Buna göre, (A) Ltd. Şti.’nin 11 işçi için yararlanacağı terkin tutarı şöyle hesaplanacaktır:
- Ücretler üzerinden hesaplanan gelir vergisi                                                953,00 YTL
- Asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi  (11 x 77,57=)                             853,27 YTL
- Hesaplanan asgari geçim indirimi (4)                                                                     663,93 YTL
- 5084 sayılı Kanun kapsamında terkin edilebilecek tutar (853,27-663,93=)          189,34 YTL
- Vergi dairesine ödenecek tutar   [953-(663,93+189,34)=]                                                 99,73 YTL”
 
Yukarıda izahı yapılan şekilde 31.12.2012 tarihine kadar gelir vergisi stopaj teşviği uygulanacaktır. Tabi süre uzatımına gidilmezse.
 
Şimdi den kolay gelsin.
 
 
Murat DEMİR
Mali Müşavir
 
 
Kaynak:
1- Yorum Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş.28/03/2012 (2012/13) Sirküler.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Murat DEMİR Arşivi